Zorg op maat

Ieder kind verdient onderwijs dat is afgestemd op zijn of haar ontwikkelniveau. Wij streven naar een doorgaande ontwikkeling in rekenen, spelling en technisch en begrijpend lezen. Dit doen we door hen te verdelen in de volgende drie niveaus: 

  • De basisinstructie voor alle kinderen 
  • Een verlengde instructie voor kinderen die meer uitleg en gezamenlijke oefening nodig hebben 
  • Een compacte instructie voor kinderen die na een korte uitleg al zelfstandig aan de slag kunnen. Hiernaast worden zij ook voorzien van extra uitdagend werk. 

Begeleiding buiten de klas 

Het kan voorkomen dat een kind één of meerdere vakken zo moeilijk vindt, dat het de minimumdoelen niet haalt. In overleg met o.a. de ouders zorgen we voor extra begeleiding, zodat het kind de opgelopen achterstand kan inhalen.  

Vanaf groep 6 kunnen de doelen voor een bepaald vak lager worden gesteld. Voor kinderen met een leerachterstand wordt vervolgens een ontwikkelperspectief vastgesteld. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de ouders.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Voor kleuters is er een extra aanbod op het gebied van Voor- Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze kinderen krijgen hiermee extra tijd om de aangeboden taallessen en woordenschatlessen eigen te maken. Dit geldt voor kinderen die van de gemeente de VVE status hebben gekregen. 

Schakelklas

Wij hebben schakelklassen vanuit de groepen 2 en 6 voor kinderen die meer taalkennis nodig hebben. In elke schakelgroep zitten zes tot twaalf kinderen. Zij zijn ongeveer acht uur per week extra bezig met taal, begrijpend lezen en woordenschat.  

Passend onderwijs

Passend onderwijs is het onderwijs dat wordt gegeven aan leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning. Voorbeelden zijn:  

  • Extra begeleiding op school 
  • Aangepast lesmateriaal 
  • Andere hulpmiddelen 
  • Onderwijs op een speciale school 

Natuurlijk in overleg met de ouders. In de meeste gevallen kunnen wij de extra hulp zelf aanbieden. Zo niet, dan maken wij gebruik van externe deskundigen. Mochten we binnen de school niet tot een gepaste oplossing kunnen komen, dan kan uw kind worden verwezen naar het speciaal onderwijs. 

Kompasklas

Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 die hoog- of meerbegaafd zijn, kunnen op de Westerschool naar de kompasklas. Een ochtend in de week krijgen zij extra begeleiding op het  leren-leren, psycho-educatie en projectmatig werken. De kinderen krijgen werk vanuit de kompasklas mee naar hun eigen klas.