Klachtenregeling

Voor ‘gewone’ klachten over het functioneren of het welbevinden van uw kind in de school kunt u terecht bij de groepsleerkrachten. Als de problemen niet zo eenvoudig op te lossen zijn, kunt u hulp vragen aan de interne begeleiders (IB’ers) of de schoolleiding.

 

Interne contactpersoon

Er kan ook sprake zijn van klachten die u liever in een vertrouwelijk gesprek aan de orde wilt stellen. Daarbij is te denken aan klachten over discriminatie, pesten, agressie en seksuele intimidatie door kinderen of volwassenen die bij de school betrokken zijn. In dat geval kunt u contact opnemen met Ineke Swart die namens het team en het bestuur de functie heeft van interne contactpersoon.

Zij luistert naar kinderen, ouders en collega’s die klachten hebben en bepaalt samen met hen wat er met de klacht gedaan moet worden. Ze kan de weg wijzen naar instanties die behulpzaam kunnen zijn bij het oplossen van het probleem.

 

Externe vertrouwenspersoon

Het college van bestuur van De Vier Windstreken heeft als externe vertrouwenspersoon aangewezen: mevrouw P. Kruse, hoofd jeugdgezondheidszorg bij GGD Midden-Holland, Thorbeckelaan 5, Gouda, telefoon: 0182-54 56 50.

 

Landelijke klachtencommissie

Kan de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan neemt de landelijke klachtencommissie de klacht uiteraard in behandeling. De procedure die hierbij wordt gevolgd, staat in de klachtenregeling die op school ter inzage ligt.

Dit zijn de contactgegevens van de landelijke commissie:

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070 386 16 97
E-mail: info@geschillencies-klachtencies.nl
Website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/

Bij klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie verzoeken we u direct de schooldirecteur of de voorzitter van het college van bestuur hiervan in kennis te stellen. Ook kunt u direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur, telefoonnummer: 0900 1113111