Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad (MR) heeft een adviserende en controlerende rol bij verschillende onderdelen van het schoolbeleid. Bij een aantal zaken heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht. Ook allerlei zaken op het gebied van de schoolorganisatie zijn onderwerp van gesprek in de vergaderingen.

 

Samenstelling

In de MR van onze school zitten drie personeelsleden en drie vertegenwoordigers van de ouders. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders. Alle ouders van de school die de uitgangspunten van de school onderschrijven of respecteren, kunnen zich kandidaat stellen voor de MR. U kunt hierover meer informatie krijgen bij de schoolleiding of bij de leden van de MR.

 

In het schooljaar 2022-2023 is de samenstelling:

Oudergeleding: Michelle de Vos (voorzitter), Marleen de Rooij en Naima El Ouali

Personeelsgeleding: Joselien van der Stelt, Irene Gouwens 

 

Inzien notulen

Wilt u de notulen inzien, dan kunt u die opvragen via het e-mailadres mr.westerschool@d4w.nl

 

Contact

Hebt u vragen over de medezeggenschapsraad of opmerkingen over de gang van zaken op school, aarzel dan niet om contact op te nemen met de MR-leden.