Schoolraad

De ouderbetrokkenheid wordt gerealiseerd door middel van een schoolraad waarin ouders zitting hebben die door ouders gekozen zijn. De schoolraad functioneert als een adviesorgaan en klankbord voor de directie.

Via de schoolraad wordt duidelijk wat er in de wijk leeft. De schoolraad heeft ook als taak om de identiteit van de school actief te stimuleren en te bewaken. Hierbij valt te denken aan de christelijke identiteit, maar ook aan de ‘eigenheid’ van de school. Ook denkt de schoolraad mee over de kwaliteit van het onderwijs dat op de school gegeven wordt.

Samenstelling

De schoolraad bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 personen. De leden rouleren in principe eens per vier jaar.

Contact

Hebt u vragen over de schoolraad dan kunt u uiteraard één van de leden aanspreken. Hun namen staan in de jaarbijlage.