Missie en visie

Op de Westerschool vinden we het belangrijk dat ieder kind zichzelf mag en kan zijn. Vanuit onze christelijke identiteit zien we ieder kind als uniek en talentvol. Onze missie is om de door God gegeven talenten, samen met de ouders, te ontwikkelen, te stimuleren en uit te breiden. In een veilige omgeving bereiden we zo elk kind voor op de toekomst.

 

Onze visie op het kind

Elk kind mag er zijn en moet zich gezien voelen. Een goede relatie hebben met het kind vinden wij belangrijk.
Ook geven we aandacht voor de manier waarop kinderen onderling met elkaar omgaan.
Kinderen leren respect te hebben voor elkaars mening en ze leren manieren om ruzies op te lossen.

U kunt hierbij denken aan:

 • de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’ waaruit alle kinderen lessen krijgen om sociaal vaardig te worden.
 • activiteiten in de groepen om pesten te voorkomen.
 • het volgsysteem: ZIEN! Dit systeem helpt ons om de sociale ontwikkeling van het kind en de groep te observeren en te volgen.
 • kindgesprekken die leerkrachten hebben met de leerlingen, om hen te betrekken bij het leerproces en goed te kunnen aansluiten bij hoe ze zich voelen.

Want goed in je vel zitten is een voorwaarde om nieuwe dingen te kunnen leren!

 

Onze visie op samenwerken

Samenwerken is nodig in de maatschappij. Niemand is alleen en samen kunnen we elkaar versterken en van elkaar leren. Samenwerken gaat niet altijd vanzelf en daarom vinden we het op de Westerschool belangrijk om gelegenheid te geven tot samenwerken. De vaardigheden die hiervoor nodig zijn leren we aan de kinderen. Kinderen leren zo gebruik te maken van elkaars talenten en leren hun eigen talenten uit te breiden.

U kunt hierbij denken aan:

 • de gelegenheid tijdens de lessen om samen te werken door kinderen.
 • verschillende werkvormen van het samenwerken die we aanbieden.
 • belangrijke regels die we samen met de kinderen opstellen om tot samenwerking te kunnen komen.
 • de leerkracht die functioneert als coach, die de kinderen met zelfoplossend vermogen en coöperatief laat leren.
 • reflectie. De leerlingen leren reflecteren op hun eigen handelen binnen de samenwerking, maar ze geven ook feedback aan de medeleerlingen.
 • de leerkrachten die met elkaar samenwerken en bijvoorbeeld zorgen voor een goede overdracht aan elkaar van belangrijke gegevens over de kinderen.

 

Onze visie op zorg

Vanuit ons geloof dat ieder kind uniek is, streven we ernaar dat elk kind op de Westerschool krijgt wat het nodig heeft. We leren ieder kind de basisvaardigheden aan, maar sommige kinderen werken sneller dan anderen, of hebben juist meer tijd nodig om de leerstof te beheersen. Leerkrachten stemmen hun aanbod in de klas af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

U kunt hierbij denken aan:

 • een planmatige en handelingsgerichte manier van werken
 • bespreken en evalueren van de plannen in samenwerking met de interne begeleiders (IB’ers)
 • interne begeleiders (IB’ers) die toezien op de zorg aan de verschillende leerlingen
 • schakelklassen voor kinderen die meer taal nodig hebben
 • een dyslexie- en dyscalculieprotocol waarmee we werken
 • een doorgaande lijn in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
 • meerdere onderwijsondersteuners die met kleine groepjes kinderen aan het werk zijn in of buiten de klas
 • ouders die worden betrokken bij de vormgeving van de zorg aan hun kind
 • de aanwezigheid van een gedragsspecialist op school.