Zorg op maat

We streven ernaar ons onderwijs goed te laten aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen. Vooral bij de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen vinden we dit belangrijk.

Drie niveaus

Bij de vakken rekenen, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen wordt er op drie niveaus instructie gegeven in de klas. Dit zijn de drie niveaus:

  • een basisinstructie voor alle kinderen
  • een verlengde instructie voor kinderen die meer uitleg en gezamenlijke oefening nodig hebben
  • een compacte instructie, voor kinderen die na korte uitleg snel zelfstandig aan het werk kunnen.

Voor de kinderen zijn deze niveaus herkenbaar onder de namen: basisgroep, hulpgroep en plusgroep. Voor de indeling in deze groepen wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft. Het is mogelijk dat kinderen soms wisselen van niveaugroep.

Extra begeleiding buiten de klas

Soms vindt een kind één of meer vakken zo moeilijk, dat het de minimumdoelen niet haalt. We onderzoeken daarvan uiteraard de oorzaak. De inzichten van ouders zijn hierbij ook van belang.Deze gesprekken kunnen leiden tot extra begeleiding waarbij we proberen het kind de hulp te bieden die het nodig heeft, om de opgelopen achterstand weg

Met name in de bovenbouw kan een leerachterstand ertoe leiden dat we ervoor kiezen om de doelen voor een bepaald vak permanent lager te stellen. Voor deze kinderen wordt een ontwikkelperspectief vastgesteld. Als een kind in aanmerking komt voor extra begeleiding buiten de klas, dan stellen we u als ouders daarvan op de hoogte

Extra leerstof 

Leerlingen die voor een bepaald vak in de plusgroep zitten, krijgen kortere instructie en hoeven vaak ook minder oefenstof te maken. Voor deze leerlingen is een aanbod van verdiepings- en verrijkingswerk. Hierdoor zorgen we ervoor dat deze leerlingen zich blijven ontwikkelen en voorkomen we dat ze zich gaan vervelen.

Topklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen

Voor kinderen voor wie extra leerstof niet genoeg is (vaak zijn dit kinderen die bij de Cito op alle vakken A+ scoren) hebben we de topklas. In de topklas zitten kinderen uit verschillende groepen bij elkaar. Op donderdag krijgen ze ongeveer anderhalf uur les van een gespecialiseerde leerkracht. In de topklas wordt er aan verschillende vakken gewerkt. Er is bijvoorbeeld aandacht voor Spaans en filosofie. Ook krijgen de kinderen extra leerstof en werk mee in een map, waar ze in de eigen groep aan kunnen werken.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Voor de kleuters hebben we een extra aanbod op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze kinderen krijgen extra ondersteuning in taalverwerving.

Schakelklas

We hebben schakelklassen in de groepen 2, 4, 5, voor kinderen die meer taal nodig hebben. Per schakelklas zijn er 6 tot 12 kinderen die 8 uur per week extra aan het werk gaan met taal, begrijpend luisteren, begrijpend lezen en woordenschat.