Zorg op maat

Ieder kind verdient onderwijs afgestemd op zijn of haar ontwikkelniveau. Wij streven naar een ononderbroken ontwikkeling bij elk kind door het lesaanbod af te stemmen op de mogelijkheden van de individuele kinderen. Om dit op een goed werkende manier vorm te geven verdelen we de kinderen binnen de vakken rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen, meestal in drie niveaus;

  • Een basisinstructie voor alle kinderen

  • Een verlengde instructie voor kinderen die meer uitleg en gezamenlijke oefening nodig hebben.

  • Een compacte instructie, voor de kinderen die na een korte uitleg zelfstandig aan het werk kunnen. Deze kinderen hebben ook vaak extra uitdagend werk naast het werk van de klas om aan hun onderwijsbehoefte te kunnen voldoen.

Het is mogelijk dat kinderen na bijvoorbeeld een bloktoets wisselen van niveau groep.

 

Extra begeleiding buiten de klas

Soms vindt een kind één of meer vakken zo moeilijk, dat het de minimumdoelen niet haalt. We onderzoeken daarvan de oorzaak. De inzichten van ouders zijn hierbij ook van belang. Deze bevindingen kunnen leiden tot extra begeleiding waarbij we het kind de hulp bieden die het nodig heeft, om de opgelopen achterstand weg te werken en het kind weer op het niveau van de jaargroep te krijgen.

Vanaf groep 6 kan een leerachterstand ertoe leiden dat we ervoor kiezen om de doelen voor een bepaald vak permanent lager te stellen. Voor deze kinderen wordt een ontwikkelperspectief vastgesteld. Als een kind in aanmerking komt voor een ontwikkelperspectief, nemen wij u als ouders mee in het proces hiervan.

Meer hierover is te vinden in ons schoolbegeleidingsplan.

A Schoolbegeleidingsplan Westerschool

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Voor de kleuters hebben we een extra aanbod op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze kinderen krijgen extra tijd om de aangeboden taallessen en woordenschatlessen eigen te maken. Het gaat hierbij in ieder geval om kinderen die door de gemeente een VVE status hebben gekregen.

 

Schakelklas

We hebben schakelklassen met kinderen vanuit leerjaar 2 en 6 voor kinderen die meer taal nodig hebben. Per schakelgroep zijn er 6 tot 12 kinderen die 8 uur per week extra aan het werk gaan met taal, begrijpend luisteren, begrijpend lezen en woordenschat. Ook gaan zij regelmatig met de leerkracht naar buiten om in "de echte wereld" woorden te leren kennen.

 

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat daarbij om zowel lichte als zware ondersteuning. Voorbeelden zijn extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Mocht dat nodig zijn kunnen we hiervoor een arrangement aanvragen. Dit gaat in overleg met externe deskundige(n).

Het overleg met een externe deskundige en/of hulpverlener gebeurt nadat u als ouders hierover bent ingelicht en uw toestemming hebt gegeven voor nader onderzoek.

In de meeste gevallen kunnen we de leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte zelf de vereiste hulp bieden en doen externe deskundigen aanbevelingen voor de inhoud van het uit te voeren handelingsplan. Wat we wel en niet kunnen aan hulp aan de kinderen staat in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school:

2021-2022 Schoolondersteuningsprofiel Westerschool

 

Mochten we binnen de school een kind geen juiste hulp kunnen bieden, dan kan een kind verwezen worden naar het speciaal (basis) onderwijs. Ook kan het kind verwezen worden naar een clusterschool voor speciaal onderwijs.

 

De Westerschool is aangesloten bij het Samenwerkingsverband PO Midden-Holland.