Verlof vragen

De leerplichtwet bepaalt dat we alleen vrije dagen mogen geven als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’, zoals een verhuizing, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en bij bepaalde familieomstandigheden (tot de 4e graad).

Extra vakantieverlof kan alleen gegeven worden als dat in verband met omstandigheden op het werk van één van de ouders noodzakelijk is. In dat geval is een verklaring van de werkgever vereist. Aangezien we soms overleg met de leerplichtambtenaar moeten voeren, moeten verzoeken voor extra vakantieverlof ten minste 8 weken van tevoren worden ingediend, dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden die zich plotseling voordoen.

Alle verzoeken om verlof dienen schriftelijk, met vermelding van de na(a)m(en) van de leerling(en), de groep(en), de reden, de datum en voorzien van een handtekening te worden gedaan. Voor extra vakantieverlof zijn er aanvraagformulieren beschikbaar. De aanvragen worden uitsluitend door de directie behandeld.

De leerplichtambenaar heeft ons verzocht de volgende tekst te publiceren:

Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim):

Indien ouders/verzorgers hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplicht-ambtenaar.
De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op.
Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per kind per dag of dagdeel op.
Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zullen ouders/verzorgers gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.

Meer informatie over verlof kunt u krijgen bij de schoolleiding of via www.leerlingzakenmh.nl

Klik voor de formulieren op de volgende linken.