Ziekmelding en verlof

Ziekmelding

Ziekmeldingen ontvangen we graag telefonisch tussen 08.10 en 08.25 uur. Wij geven de melding door aan de desbetreffende leerkracht. U kunt uw kind ook afmelden via de app van Social Schools. 

Verlof

De leerplichtwet bepaalt dat we alleen vrije dagen mogen geven als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’. Dit gaat om bijvoorbeeld een verhuizing of bepaalde familieomstandigheden.   Extra vakantieverlof wordt alleen gegeven als dit verband heeft met omstandigheden op het werk van de ouders. Aangezien wij soms overleg met de leerplichtambtenaar moeten voeren is een verzoek om verlof vereist. 

Een verzoek om extra vakantieverlof  moet zes weken van tevoren  bij de directie worden ingediend. Een verzoek vanwege gewichtige omstandigheden 2 weken voor de verlofdatum, uitzonderingen daargelaten.

De leerplichtambtenaar heeft ons verzocht de volgende tekst te publiceren: 

Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim): 

Indien ouders/verzorgers hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hiervan proces-verbaal op. 

Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder proces-verbaal voor luxeverzuim is opgemaakt, zullen ouders/verzorgers gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen. 

Meer informatie over verlof kunt u krijgen bij de schoolleiding of via www.leerlingzakenmh.nl 

Klik voor de formulieren op de volgende knoppen.